artykuł nr 1

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza na działce nr 1276/41 w działalności zaprojektuj-zbuduj-sfinansuj.

Przetarg nieograniczony do którego nie stosuje się ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej specyfikacji.

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza na działce nr 1276/41   w działalności zaprojektuj-zbuduj-sfinansuj.

Zakres robót objęty został w SIWZ i Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 250.000,00zł.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net
Termin składania ofert upływa dnia 19.08.2013r. do godz. 9:00.

 Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia są:
  Krzysztof Zychowicz                                         Grażyna Grzechnik
    tel. (046) 814-51-13 w 207                                   tel. (046) 814-26-70 w 208
      faks (046) 814-51-13                                         faks (046) 814-51-13
  e-mail : budowa@rtbs.info                                   e-mail : inwestycje@rtbs.info
        od poniedziałku do piątku od poniedziałku do piątku
            w godz.: 7.00 - 15.00   w godz.: 7.00 - 15.00
artykuł nr 2

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J ogłasza przetarg nieograniczony do którego nie stosuje się ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej specyfikacji.

Przetarg nieograniczony, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie  przewidzianych w niniejszej specyfikacji.

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J ogłasza przetarg nieograniczony na  zadanie pn.:
  „Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rawie Maz. przy ul. Solidarności na działce nr 500/10 „
w działalności zaprojektuj-zbuduj-sfinansuj.

Zakres robót objęty został w SIWZ i Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 250.000,00zł.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net
Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2013r. do godz. 9:00.

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami  
  w sprawach wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia są:

  Krzysztof Zychowicz   Grażyna Grzechnik
  tel. (046) 814-51-13 w 207   tel. (046) 814-26-70 w 208
  faks (046)  814-51-13   faks (046)  814-51-13
e-mail -  budowa@rtbs.info e-mail – inwestycje@rtbs.info
od poniedziałku do piątku   od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00 - 15.00   w godz.: 8.00 - 15.00
artykuł nr 3

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków położonych w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Warszawskiej 2, Warszawskiej 2a oraz Warszawskiej 4.

  Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków położonych w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Warszawskiej 2, Warszawskiej 2a oraz Warszawskiej 4.

Przedmiot zamówienia dotyczy:
  1. ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. Nr ew. 106 w Rawie Mazowieckiej przy Ul.  Warszawskiej 2 ”.
  2. ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew 107 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 2A”
  3. ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew 108 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 4”

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15.000,00zł (słownie : piętnaście tysięcy zł 00/100 gr).
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami
                    w sprawach wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia są:

                    Krzysztof Zychowicz   Grażyna Grzechnik
  tel. (046) 814-51-13 w 207   tel. (046) 814-26-70 w 208
                  faks (046)  814-51-13   faks (046)  814-51-13
          e-mail -  budowa@rtbs.info     e-mail – inwestycje@rtbs.info
od poniedziałku do piątku   od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00 - 15.00   w godz.: 8.00 - 15.00


Termin składania ofert: upływa nie później niż do dnia 30.07.2013r. do godz. 10:00.
artykuł nr 4

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie"Samodzielnego punktu monitoringu i rejestracji danych" oraz wykonanie i montaż takich punktów.

  Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie
„Samodzielnego punktu monitoringu i rejestracji danych” oraz wykonanie i montaż takich punktów zgodnie z załączoną dokumentacją „Wykaz punktów monitoringu” dostępną na stronie : www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net  oraz uzyskanie funkcjonalności zgodnej z opisem zamówienia.

  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net
Termin składania ofert: upływa nie później niż do dnia 12.06.2013r. do godz.12:00.
Termin związania ofertą: okres w dniach : 60 (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
Wszelkie zapytania w sprawie niniejszego przetargu prosimy kierować do Pana Macieja Wiśniewskiego, telefonicznie  46 814 51 13 wew. 210 lub drogą elektroniczną  e-mail: biuro@rtbs.info

Załączniki :

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

WYKAZ PUNKTÓW MONITORINGU-MAPA

WYKAZ PUNKTÓW MONITORINGU-LOKALIZACJE CZ.1

WYKAZ PUNKTÓW MONITORINGU-LOKALIZACJE CZ.2

artykuł nr 5

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego/Zatylnej w Rawie Maz. na działkach o nr ew. 79/4, 79/5, 79/6 w działalności zbuduj-sfinansuj

  Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego/Zatylnej  w Rawie Maz. na działkach o nr ew. 79/4, 79/5, 79/6 w działalności zbuduj-sfinansuj.
Zakres robót objęty Specyfikacją : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 14 mieszkaniach wraz z przyłączami  i zagospodarowaniem terenu.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 250.000,00zł.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net
Termin składania ofert: upływa nie później niż do dnia 7.05.2013r. do godz. 9:00.
Termin związania ofertą: okres w dniach : 60 (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

 

Załączniki:

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Projekt instalacja elektryczna cz1

Projekt instalacja elektryczna cz2

Projekt instalacja elektryczna cz3

Projekt instalacja elektryczna cz4

Projekt konstrukcja

Projekt instalacja wod-kan wewn.

Projekt instalacja wod-kan zewn.

Projekt instalacja gazowa

Projekt instalacja c.o.

Projekt architektura cz1

Projekt architektura cz2

Projekt architektura cz3

Przedmiar instalacja elektryczna

Przedmiar instalacje wewn(co, wod-kan, gazowa)

Przedmiar instalacje zewn(wod-kan, kanalizacja sanitarna)

Przedmiar roboty budowlane


Projekt instalacji elektrycznej oraz projekt architektury zostały skompresowane do formatu 7z - należy je pobrać do indywidualnych folderów i rozpakować np. darmowym programem 7 zip. Wszelkie zapytania w tej sprawie prosimy kierować telefonicznie pod nr tel 468142670 , 46 8145113 wew.206 - Sebastian Kalinowski.
Wszelkie zapytania w sprawie niniejszego przetargu prosimy kierować do Pana Krzystofa Zychowicza, telefonicznie 46 814 26 70 wew. 208 lub 46 814 51 13 wew. 208 lub drogą elektroniczną
e-mail: inwestycje@rtbs.info