artykuł nr 1

Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego 72

artykuł nr 2

Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Skierniewickiej 6 dz. ew. nr 494

artykuł nr 3

DOBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO - USLUGOWEGO NA DZ. NR EW. 207/3 i 207/4 W RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY UL. TOMASZOWSKIEJ 10J. - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rawskie Towarzystwo Budownictwa

  Społecznego Sp. z o.o.

  ul. Tomaszowska 10 J

96-200  Rawa Mazowiecka

  tel./fax (46) 814-51-13

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

  DOBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO - USLUGOWEGO

  NA DZ. NR EW. 207/3 i 207/4 W RAWIE MAZOWIECKIEJ

  PRZY  UL. TOMASZOWSKIEJ 10J.

 

 Akceptuję:   Zatwierdzam :

 

 

............................. .........................................

  

SPIS  TREŚCI

 

1/ Informacje o zamawiającym

2/ Tryb udzielania zamówienia

3/ Opis przedmiotu zamówienia

4/ Wymagania stawiane wykonawcy

5/ Modyfikacja warunków zamówienia

6/ Termin wykonania zamówienia

7/ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania  spełnienia tych 

warunków.

8/ Informacja o oświadczeniach i dokumentach.

9/Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z  wykonawcami

oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów.  

10/ Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.

11/ Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

12/ Wymagania dotyczące wadium

13/Termin związania ofertą

14/ Opis sposobu przygotowania oferty

15/ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

16/ Opis sposobu obliczania ceny

17/ Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

  rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

18/ Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z 

  podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

19/ Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20/ Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21/ Umowa

22/ Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy

23/ Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielanie

  zamówienia.

24/ Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o.

ul. Tomaszowska 10 J

96-200 Rawa Mazowiecka

www

od. godz. 700 do  godz. 1500

 

2.   TRYB  UDZIELANIA  ZAMÓWIENIA

2.1.   Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych polskich kwotę 14 000 euro.

2.2.   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 Stycznia 2004r  Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19 poz.177 . )

2.3.   Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w  sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich można żądać od wykonawcy (Dz.U.71, poz. 645).

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

 

3.   OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

3.1   Przedmiot zamówienia dotyczy:

„ Dobudowa budynku handlowo – uslugowego  na dz. Nr ew. 207/3 i 207/4 w RawieMazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J ”.

3.2    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.3   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych tj. oferty  przewidującej odmienny niż określony sposób wykonania zamówienia.

3.4   Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość nie przekroczy 50%  wartości zamówienia podstawowego , na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt. 5b Prawa Zamówień  Publicznych.

Zamówienie uzupełniające obejmować będzie: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.5   Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia :

 -  Zgodnie z przedmiarami prac oraz dokumentacją techniczną .

 

4.   WYMAGANIA  STAWIANE  WYKONAWCY

 

4.1   Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót wykonywanych , zgodnie z warunkami technicznymi i  jakościowymi  określonymi dla przedmiotu zamówienia.

4.2   Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.

4.3   Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez  Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.4    Wykonawca poda numery telefonów kontaktowych i numery faksu oraz inne  ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

4.5   W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej 

oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

4.6   Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

 

5.   MODYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

5.1   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

  do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.2   Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną z

zachowaniem formy pisemnej wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

5.3   O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian

wynikających z modyfikacji,  zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

5.4   Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych  terminów  będą podlegały nowemu terminowi.

 

 

6.   TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy.

 

7.   OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONANIA OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW.

 

7.1   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1/   posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej

przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień.

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia oraz ;

a/ posiadają zdolność kredytową minimum  200.000,00 zł .  

b/  posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 zł.

c/ wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat licząc wstecz od daty składania ofert,

  minimum 1 zadanie o wartości i charakterze zbliżonym do przedmiotowego

  zadania.

d/ dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym kadrą

  kierowniczą.

 

  3/   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

  4/   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  5/   złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami 

załącznikami oraz zaświadczeniami.

6/ spełniają wymagania. określone ustawą  Prawo zamówień publicznych oraz

  niniejszą specyfikacją.

7.2   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1/ wykonawców , którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem

  postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je

  nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia

  postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest

  następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.,

2/ wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

 3/   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

  ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali

  oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych

  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 4/   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  

  prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa,

  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo

  skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

  mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

5/   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo

  popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

  przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo

  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także

  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

  skarbowego.

6/   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano

  za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

  zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

  zarobkową, przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi

  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

  majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

  zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

  lub przestępstwa skarbowego.

7/ spółki komandytowe oraz spółki  komandytowo-akcyjne, których

komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

  skarbowego.

8/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego

  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

9/   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o

zamówienia ,na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10/ Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o

  których mowa w  art. 22 ust. 1 pkt. 1-3.

7.3   Z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

  1/ wykonali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania

lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w

dokonaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2.

2/  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego  

  postępowania,

3/  nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub

  dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty

  zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

4/  nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub

  nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą .

  Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni

z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne

z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3.

  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.4   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

  1/  jest niezgodna z ustawą,

  2/  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia ,

  3/  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  4/  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  5/  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert.

  6/  zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na

podstawie art.88 lub błędy w obliczeniu ceny,

  7/  wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

  na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  8/  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7.5   O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy.

 

8.   INFORMACJE  O  OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH

 

8.1   Na ofertę składają  się następujące dokumenty i załączniki :

1)   Wypełniony i podpisany  formularz ofertowy według wzoru – załącznik nr 1:

2)    Kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o przedmiary , wiedzę własną po zapoznaniu się z projektem technicznym i warunkami realizacji w terenie;

Wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest przedstawić kosztorysy szczegółowe.

3)   Dowód wpłacenia / wniesienia/ wadium:

4)   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych według wzoru – załącznik nr 2:

5)   Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 3;

6)   Wypełniony i podpisany Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4:

7)   Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8)   Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5;

9)   Dokumentów stwierdzających, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

10)  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 – 8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

11)  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 9 Pzp. wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub zaświadczeń chyba, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

13)  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia chyba, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

14)   Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 6;

15)  Wykazu wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z uwzględnieniem minimum 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością załącznik nr 8;

16)  Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca  wysokość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej  200.000,00 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

17)  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 na okres nie krótszy niż czas trwania budowy;

8.2   Zamawiający w przypadku wyboru oferty wymaga złożenia dokumentu ubezpieczenia (m.in. Polisy)  budowy , od ryzyk budowlano montażowych na kwotę z oferty , dokonane na okres wykonania robót budowlanych plus jeden miesiąc .  Dokument wymagany w momencie podpisania umowy.

8.3   Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

1) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.

2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę upoważnioną lub uprawnioną do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

3) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez innego niż upoważnionego
przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego
uprawnienia składającego ofertę.

4) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów -
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy, dokumentów.

5) Wymienione dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonej za zgodność przez osobę/ osoby uprawnione do podpisywania oferty z
dopiskiem „za zgodność z oryginałem".

6) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.4   Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja /spółki cywilne/:

1) Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo /upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być dołączone do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

4) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

5) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w punkcie 8.1.p. pkt.  4, 7, 10, 11, 12, 13 dla każdego partnera z osobna, pozostałe  składane są wspólnie.

8.5   Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.

1)   Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

2)   Dokumenty niejawne, zastrzeżone, składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub
oznacza w wybrany przez siebie sposób.

1)   Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy oferty,
które w tej części mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem: nie podlegających ujawnieniu oraz informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

2)   Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z
innych aktów prawnych w tym m.in. z przepisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĘCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

9.1   Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Wykonawcy
przekazują pisemnie.

9.2   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego, przekazywane są z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer podany w punkcie 1 specyfikacji.

9.3   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu,
 
telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

9.4   Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcą drogą elektroniczną.

9.5   Adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje podany został w punkcie 11  niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

9.6   Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia kierując swoje zapytania drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

9.7   Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania.

9.8   Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności  postępowania.

 

10. WYJAŚNIENIA W TOKU BADANIA I OCENY OFERT

10.1   Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli
odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich
nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

10.2   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3   Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

10.4   Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w art, 88 Prawa zamówień publicznych.

1) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia (cena ryczałtowa);

a.   przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c.   jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

10.5 Oferta Wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o
poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgłosi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, podlega odrzuceniu.

10.6 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.7 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy,
oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.8 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

11.   WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

11.1 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w 

  sprawach wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest:

 

Krzysztof Zychowicz

tel. (046) 814-51-13 w 38

faks (046)  814-51-13

e-mail  - tbsinwestycje @vp.pl

od poniedziałku do piątku

w godz.: 8.00 - 15.00

11.2 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń,    wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

 

Grażyna Grzechnik

tel. (046) 814-26-70 w 38

faks. (046) 814-51-13

mail  - tbsinwestycje @vp.pl

od poniedziałku do piątku

w godz.: 8.00 - 15.00

 

12.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1 Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 10000,00zł,

  słownie: dziesięć tysięcy złotych.

12.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)   pieniądzu;

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

3)   gwarancjach bankowych;

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami).

12.3   Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
B.S. Biała Rawska  nr konta 54 9291 0001 0051 0831 2000 0010 lub w 

kasie spólki.

12.4   Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.

12.5   Wadium wniesione w pieniądzu na konto należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert a wplacone w kasie spólki do dnia 22.07.2008r do godz. 9.30 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się  termin uznania rachunku bankowego zamawiającego lub dokument stwierdzający wplatę w kasie spólki.

12.6   Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

  rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

12.7 Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, dokumentu najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert na adres zamawiającego podany w punkcie 1, oraz w sposób opisany w punktach 14.10 niniejszej specyfikacji, natomiast potwierdzenie (kopię) wniesienia Wadium należy dołączyć do oferty.

12.8 Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do
zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/ poręczyciela.

12.9 Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form
 zostanie wykluczona bez rozpatrywania.

12.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

1)   upłynął termin związania oferty,

2)   zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
należytego wykonania tej umowy,

3)   zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

12.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

1)   który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

2)   który został wykluczony z postępowania,

3)   którego oferta została odrzucona.

12.12   Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez
wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

12.13   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12.14  Brak dowodu wpłaty wadium skutkuje wykluczeniem wykonawcy z
postępowania, a ofertę uznaje się za odrzuconą.

 

13.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

13.1   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

13.3   W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu
związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.4   Odmowa wyrażenia zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą, nie
powoduje utraty wadium.

13.5   Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna

tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwę z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

14.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFRT

 

14.1 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi
składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo
ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

14.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

14.6 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.

14.7 Wskazanym jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich
dokumentów znajdujących się w kopercie / opakowaniu - brak takiego spisu nie
skutkuje odrzuceniem oferty.

14.8 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w
niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 „Informacje o oświadczeniach i
dokumentach" niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.9 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.10 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę
winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej
specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w
sposób następujący:

„ Oferta na dobudowę budynku handlowo – uslugowego  na dz. nr ew. 207/3 i 207/4 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10J”.

nie otwierać przed 22.07.2008r godz.10.15

14.11 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty /opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

15.1 Oferty winny znaleźć się w sekretariacie do dnia 22.07.2008r do godz 1000.

Adres zamawiającego podany jest w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemne.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany punkcie 14.10 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana". Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem „Wycofane". Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.07.2008r o godz,  1015 w siedzibie zamawiającego - sala konferencyjna / pokój nr 2 / Otwarcie ofert jest jawne.

15.7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, podane zostaną także następujące dane z oferty: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

15.8 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OCENY

16.1 Oferent winien przedstawić propozycję wynagrodzenia w formie ryczałtu,
sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową i wiedzę własną, po zapoznaniu
się z warunkami realizacji w terenie (jako materiał pomocniczy Zamawiający dostarcza
przedmiary, które Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić) obejmującymi całość
zamówienia.

16.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

16.3 W wynagrodzeniu należy uwzględnić.

przygotowanie dokumentacji powykonawczej - łącznie z kosztami poniesionymi na odbiory robót przez odpowiednie służby.

16.4 Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty
uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem podatku VAT.

16.5 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

16.6 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.7 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji

(wykonania) zamówienia.

16.8 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
cenowym" a następnie w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do
niniejszej specyfikacji  istotnvch warunków zamówienia.

 

17.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYC PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

 

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych.

17.2 Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich /PLN/.

 

18.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrzenia, jeżeli:

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją

2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

5) wniesiono poprawnie wadium,

6)   wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

18.3 Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które:

7) oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium,

8) za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,

9) wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację:
punktacja 0 - 100 (100%=100pkt).

18.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria wg przedstawionego wzoru.
Oferty uznane za złożone prawidłowo zostaną ocenione wg kryteriów:

1.   Cena   waga kryterium 95 %

2.   Gwarancja   waga kryterium 5%

w zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać max 100 pkt.

1. Kryterium cena

Zamawiający przyzna 100 punktów, ofercie o najniższej cenie a każdej następnej ofercie przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, stosując wzór

najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Wartość punktowa ceny =..................... x 100

cena badanej ofert

2. Kryterium gwarancja

Zamawiający przyzna:

100 pkt. - ofercie z terminem gwarancji 5 lat
50 pkt. - ofercie z terminem   gwarancji 4 lata
0 pkt. - ofercie z terminem   gwarancji < niż 4 lata

  LP = A + B, gdzie:

KRYTERIUM

RANGA(o/o)

 

A

 

liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty

 

95

 

B

 

liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji

 

 5

 

LP

liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną

 

RAZEM 100%

18.4 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

19.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)   nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu , z zastrzeżeniem pk.2 i 3.

2)   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4)   postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

5)   w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, P. z. p. zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie.

19.2   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3   Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4   Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5   Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych.

19.6   Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.

19.7   Wybrany Wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

19.8   Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9   W przypadku, gdy okaże się że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

19.10   Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

20.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

20.1 Od Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza - przed
podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

20.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie
służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

20.3 Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji (terminy
oferowane) i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym
terminie, Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie
należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przewyższy wysokość
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający będzie dochodzić kwot
uzupełniających.

20.4 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:

1)   pieniądzu;

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

3)   gwarancjach bankowych;

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

20.5 Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

20.6 Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę
zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela.

20.7 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego w punkcie 12 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Wymagania dotyczące wadium".

20.8 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może w uzgodnieniu z
Zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

20.9 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

20.10 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 20.4.

20.11 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

20.12 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

20.13 Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi .

20.14 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych.

21. UMOWA

21.1 Zobowiązania Wykonawcy związane z umową.

a.   Zawarcie umowy nastąpi według projektu umowy Zamawiającego.

b.   Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom.

c.   Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.

d.   Akceptacja treści projektu umowy nastąpi przez parafowanie każdej strony załączonej umowy przez osobę uprawnioną.

21.2 Umowę Wykonawca podpisze w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą pod rygorem utraty wadium.

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy  Prawa

  Zamówień Publicznych .

23.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

23.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i
informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

23.2 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

23.3 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

23.4 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

23.5 Ujawnienie treści protokołu, wraz z załącznikami odbywać się będzie wg poniższych
zasad:

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

3) Zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

4) Zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie (0.30 zł za 1 stronę),

5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy.

23.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.

24. ZAŁĄCZNIKI  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer 1. Wzór Formularza Ofertowego.

Numer 2. Druki pozostałych załączników.

Numer 3. Projekt umowy.

Numer 4. Przedmiary.

Numer 5. Dokumentacja projektowa projekty budowlane wraz z opisami i rysunkami

niezbędnymi do realizacji robót/ - za dodatkową odpłatnością po wcześniejszym

zamówieniu/.