artykuł nr 1

OGŁOSZENIE o robotach remontowo-budowlanych

O G Ł O S Z E N I E


Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej ul. Tomaszowska 10 J działając w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych prosi o złożenie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:


  1. Remont i przemurowanie kominów przy ul. Słowackiego 21

  2. Remont i przemurowanie kominów przy ul. Słowackiego 23

  3. Remont i przemurowanie kominów przy ul. Kilińskiego 1 i Piłsudskiego 3

  4. Remont i przemurowanie kominów przy ul. Tomaszowskiej 10 D

  5. Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę powlekaną budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 21

  6. Krycie dachu blachą powlekaną oraz naprawa elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 3.


Dokumenty dotyczące wyżej wymienionych robót oraz wszelkie informacje dostępne są w Rawskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rawie Maz. ul. Tomaszowska 10J w dziale inwestycji pokój nr 7.


Kontakt telefoniczny: 0 46 814 51 13 (Dział Inwestycji)artykuł nr 2

OGłOSZENIE o sprzedaży lokalu użytkowego i mieszkalnego

artykuł nr 3

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA na działce ew. nr 207/5 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego

Dokumenty do pobrania :
SIWZ
Załączniki nr 1,2,4,5,6,7,8,9,10
Załącznik nr 3-umowa
Kosztorysy ofertowe
Dokumentacja techniczna cz.1
Dokumentacja techniczna cz.2
Dokumentacja techniczna cz.3
Dokumentacja techniczna cz.4
Dokumentacja techniczna cz.5
Dokumentacja techniczna cz.6
Dokumentacja techniczna cz.7
Dokumentacja techniczna cz.8
Dokumentacja techniczna cz.9
Dokumentacja techniczna cz.10

Dokumentacja techniczna oraz kosztorysy ofertowe zostały skompresowane do formatu 7z. Wszystkie 10 plików dokumentacji technicznej należy zapisać do jednego folderu, a następnie rozpakować np. darmowym programem 7-ZIP.

Wszelkie zapytania w sprawie niniejszego przetargu prosimy kierować do Pana Krzystofa Zychowicza, telefonicznie 46 814 26 70 wew.38 lub 46 814 51 13 wew. 38 lub drogą elektoniczną
e-mail: inwestycje@rtbs.info.


Odpowiedź na zapytanie nr 1 i 2
Odpowiedź na zapytanie nr 3
Odpowiedź na zapytanie nr 4


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE 207/5 W RAWIE MAZOWIECKIEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.